กองช่าง

โครงสร้างบุคลากร

นายทักษิณ แจ่มใส

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอภิสิทธิ์ แสงอรุณ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายชุติพนธ์ สร้อยแสง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวันเฉลิม วิชิต

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นางสาวสร้อยสุณี อินประถัมภ์

คนงานทั่วไป(งานธุรการ)

นายธีรยุทธ  กล้าวิเศษ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสุขสันต์  สมบูรณ์

คนงานทั่วไป(สูบน้ำ)

นายสิริชัย  เทียนทอง

คนงานทั่วไป(งานไฟฟ้า)

ประสิทธิ์  งามทอง

คนงานทั่วไป(งานทั่วไป)

นายร่วม เจริญยิ่ง

พนักงานสูบน้ำสถานีบ้านยางบ่อภิรมย์

นายอนันต์ สร้อยแสง

พนักงานสูบน้ำสถานีบ้านบ่อแก

นายสมาน ดอกดวง

พนักงานสูบน้ำสถานีบ้านทิพย์นวด

นายทองเลื่อน พาลอุ่น

พนักงานสูบน้ำสถานีบ้านโนนมะเขือ

ว่าง

กองช่าง

ว่าง

กองช่าง

ว่าง

กองช่าง

ว่าง

กองช่าง