สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้างบุคลากร

นายเพลิน สร้อยเสน

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

นายเพอ บุญเลิศ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

นายทวีโชค บัวพา

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

นายสมพร สร้อยแสง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางนงนุช บุญประถัมภ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายทันใจ จำปางาม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายสมพร เหมาะดี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายภาคภูมิ ภูมิสุข

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายถนัด หอมเนียม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายสาย สุกิมานิน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางรัศมี สร้อยเสน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายสนั่น บุญขาว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2