หัวหน้าส่วนราชการ

โครงสร้างบุคลากร

นายทักษิณ แจ่มใส

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการปลัดเทศบาล

โทร.081 2658929

 

-ว่าง-

ไม่มีกรอบตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่


นายทักษิณ แจ่มใส

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.081 2658929

 

นางสาวปราณีต สุดาปัน

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.090 2401584

 

นางสาวณัฐชยาภรณ์ แพงเจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.089 0624939

 

นางสาวณัฐชยาภรณ์ แพงเจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 089 0624939