พิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี...

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายสมิน ด้งทอง นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่ มอบหมายให้ นายอุดม ยอดพหรม รองนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาหนอง...

อ่านเพิ่ม

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2567...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายสมินด้วงทอง นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่ กำหนดประชุมประจำเดือ...

อ่านเพิ่ม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาตำบลนาหนองไผ่...

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาตำบลนาหนองไผ่ วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่โด...

อ่านเพิ่ม

โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567...

อ่านเพิ่ม


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567...

อ่านเพิ่ม


วัน เดือน ปี ชื่อข่าว รายละเอียด
2024-05-07
อังคาร 7 พฤษภาคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น อ่านเพิ่ม
2024-03-29
ศุกร์ 29 มีนาคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ่านเพิ่ม
2024-03-29
ศุกร์ 29 มีนาคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่ง นักการภารโรง และผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทิพย์นวด อ่านเพิ่ม
2024-03-13
พุธ 13 มีนาคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 และวันประกาษรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   อ่านเพิ่ม
2024-03-13
พุธ 13 มีนาคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 และวันประกาษรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่ง นักการภารโรง และผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทิพย์นวด  อ่านเพิ่ม
2024-02-20
อังคาร 20 กุมภาพันธ์. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง นักการภารโรง และผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทิพย์นวด อ่านเพิ่ม
2024-02-20
อังคาร 20 กุมภาพันธ์. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ่านเพิ่ม
2024-01-25
พฤหัส 25 มกราคม. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง และผู้ดูแลเด็ก อ่านเพิ่ม
2024-01-25
พฤหัส 25 มกราคม. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ่านเพิ่ม
2024-01-01
จันทร์ 1 มกราคม. 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อ่านเพิ่ม
2024-01-08
จันทร์ 8 มกราคม. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อ่านเพิ่ม
2023-12-14
พฤหัส 14 ธันวาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่ง นักการภารโรง และคนงาน อ่านเพิ่ม
2023-11-28
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ อ่านเพิ่ม
2023-11-02
พฤหัส 2 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
2023-10-11
พุธ 11 ตุลาคม 2566
ระกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ พ.ศ. 2566 อ่านเพิ่ม
2023-07-27
พฤหัส 27 กรกฎาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
2023-07-14
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ อ่านเพิ่ม
2023-06-16
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
2023-04-07
ศุกร์ 7 เมษายน 2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566 อ่านเพิ่ม
2023-04-05
พุธ 5 เมษายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อ่านเพิ่ม
2023-04-05
พุธ 5 เมษายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 อ่านเพิ่ม
2023-03-21
อังคาร 21 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ อ่านเพิ่ม
2023-03-21
อังคาร 21 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ อ่านเพิ่ม
2023-03-13
จันทร์ 13 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ อ่านเพิ่ม
2023-03-13
จันทร์ 13 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ อ่านเพิ่ม
2023-02-14
อังคาร 14 กุมภาพันธ์. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
2023-02-14
อังคาร 14 กุมภาพันธ์. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อ่านเพิ่ม
2023-01-30
จันทร์ 30 มกราคม. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 อ่านเพิ่ม
2023-01-30
จันทร์ 30 มกราคม. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.๓) ประจำปี ๒๕๖๖ อ่านเพิ่ม
2023-01-24
อังคาร 24 มกราคม. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อ่านเพิ่ม
2023-01-11
พุธ 11 มกราคม. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประเมินความรู้ความสามารถ อ่านเพิ่ม
2022-12-29
พฤหัส 29 ธันวาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ อ่านเพิ่ม
2022-12-02
ศุกร์ 2 ธันวาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
2022-11-11
ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
2022-10-31
จันทร์ 31 ตุลาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ อ่านเพิ่ม
2022-10-03
จันทร์ 3 ตุลาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(นักการภารโรง) พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) และคนงานทั่วไป(งานไฟฟ้า) อ่านเพิ่ม
2021-09-17
ศุกร์ 17 กันยายน 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ อ่านเพิ่ม
2021-09-17
ศุกร์ 17 กันยายน 2564
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ อ่านเพิ่ม
2022-05-27
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อ่านเพิ่ม
2022-05-27
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
2022-05-18
พุธ 18 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ที่จะได้รับการช่วยเหลือ ปี 2565 อ่านเพิ่ม
2022-05-09
จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และผู้ดูแลเด็ก อ่านเพิ่ม
2022-05-11
พุธ 11 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี  2565 อ่านเพิ่ม
2022-05-09
จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งผู้ช่วยสันทนาการ อ่านเพิ่ม
2021-05-01
เสาร์ 1 พฤษภาคม 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาไหลในท่อซีเมนต์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” อ่านเพิ่ม
2022-04-07
พฤหัส 7 เมษายน 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ อ่านเพิ่ม
2022-04-07
พฤหัส 7 เมษายน 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
2022-03-01
อังคาร 1 มีนาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ประจำปีการศึกษา 2565 อ่านเพิ่ม
2022-03-10
พฤหัส 10 มีนาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่านเพิ่ม
2022-03-03
พฤหัส 3 มีนาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) อ่านเพิ่ม
2022-02-18
ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์. 2565
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อ่านเพิ่ม
2022-02-18
ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์. 2565
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านเพิ่ม
2022-02-18
ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์. 2565
แผนอัตรากำลัง 3 ปี อ่านเพิ่ม
2022-02-17
พฤหัส 17 กุมภาพันธ์. 2565
ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร อ่านเพิ่ม
2022-02-10
พฤหัส 10 กุมภาพันธ์. 2565
ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชน อ่านเพิ่ม
2022-02-02
พุธ 2 กุมภาพันธ์. 2565
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
2022-01-25
อังคาร 25 มกราคม. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ อ่านเพิ่ม
2022-01-05
พุธ 5 มกราคม. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อ่านเพิ่ม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ่านเพิ่ม
ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ อ่านเพิ่ม
คำสั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่านเพิ่ม
ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อ่านเพิ่ม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ อ่านเพิ่ม
ศูนยพักคอยและสถานที่กักกันตัว อ่านเพิ่ม
ประกาศ-รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลฯ อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564 อ่านเพิ่ม
ประกาศ-รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อ่านเพิ่ม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อ่านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2563 และรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี2563 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่องรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 อ่านเพิ่ม
การขออนุญาตก่อสร้าง อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลนาหนองไผ่ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 อ่านเพิ่ม
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน อ่านเพิ่ม
อำนาจหน้าที่ อ่านเพิ่ม
แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ) อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านเพิ่ม
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ อ่านเพิ่ม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2564 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่องรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รับ-จ่าย) และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ อ่านเพิ่ม
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินสมรรถนะ อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ อ่านเพิ่ม
ประกาศ การกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ((ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ยาม)) อ่านเพิ่ม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2564 อ่านเพิ่ม
รายงานผลการดำเนินงานราย ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประเมินความรู้ความสามารถฯ อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ อ่านเพิ่ม
รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อ่านเพิ่ม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน อ่านเพิ่ม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 อ่านเพิ่ม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2563 อ่านเพิ่ม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ.2563 อ่านเพิ่ม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติทุจริต อ่านเพิ่ม
รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563 อ่านเพิ่ม
รายงานการกำกับติดตาม รอบ 6 เดือน อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ยาม) อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านเพิ่ม
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู็ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่ม
ยกเลิกประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ อ่านเพิ่ม
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563 อ่านเพิ่ม
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
แผนการใช้จ่ายเงินฯประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านเพิ่ม
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินราย ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562 และงบการเงินปี 2562 รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านเพิ่ม
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม
รายงานผลการดำเนินงานราย ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่ม
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ อ่านเพิ่ม
8.Q&A อ่านเพิ่ม
31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี อ่านเพิ่ม
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อ่านเพิ่ม
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อ่านเพิ่ม
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-2564 อ่านเพิ่ม
10.แผนดำเนินงานประจำปี 2562 อ่านเพิ่ม
04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน อ่านเพิ่ม
01.โครงสร้าง อ่านเพิ่ม
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ อ่านเพิ่ม
แผนการใช้จ่ายเงินฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่ม
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี อ่านเพิ่ม
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อ่านเพิ่ม
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่านเพิ่ม
46.มาตรการป้องกันการรับสินบน อ่านเพิ่ม
45.มาตรกราจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อ่านเพิ่ม
44.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านเพิ่ม
43.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม อ่านเพิ่ม
42.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อ่านเพิ่ม
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อ่านเพิ่ม
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน อ่านเพิ่ม
39.แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี อ่านเพิ่ม
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อ่านเพิ่ม
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อ่านเพิ่ม
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสาธงและแท่นพร้อมลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ อ่านเพิ่ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 โครงการ อ่านเพิ่ม
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่ม
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่ม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ประจำปี 2561 (รอบที่ 2) อ่านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อ่านเพิ่ม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อ่านเพิ่ม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี อ่านเพิ่ม
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านเพิ่ม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อ่านเพิ่ม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน อ่านเพิ่ม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ อ่านเพิ่ม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่ม
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อ่านเพิ่ม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่ม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่ม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อ่านเพิ่ม
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ประจำปี 2561 (รอบที่1) อ่านเพิ่ม
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านเพิ่ม
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านเพิ่ม
Social Network อ่านเพิ่ม
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อ่านเพิ่ม
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน พ.ศ.2563 อ่านเพิ่ม
รายงานผลการดำเนินงานปี2561ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 30 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่ม
รายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 อ่านเพิ่ม
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 โครงการ อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบันได คสล.ลงกุดวังยาว หมู่ที่10 บ้านโนนตาล้าน อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 โครงการ อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ตามเทศบัญญัติ จำนวน 1 โครงการ อ่านเพิ่ม
ประกาศโครงการตามเทศบัญญัติปี 2561 จำนวน 2 โครงการ อ่านเพิ่ม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านเพิ่ม
ประกาศโครงการตามเทศบัญญัติปี 2561 จำนวน 8 โครงการ อ่านเพิ่ม
ประกาศโครงการตามเทศบัญญัติปี 2561 จำนวน 4 โครงการ อ่านเพิ่ม
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ การกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่ม
โครงการตามเทศบัญญัติปี พ.ศ.2561 จำนวน 6 โครงการ อ่านเพิ่ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่๑๖ บ้านกระเบื้องใต้ ต้าบลนาหนองไผ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E012561 อ่านเพิ่ม
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่16 บ้านกระเบื้องใต้ ตำบลนาหนองไผ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกระเบื้องใต้ ม.16 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่ม
ประกาศโครงการตามเทศบัญญัติปี 2560 จำนวน 3 โครงการ อ่านเพิ่ม
ประกาศโครงการตามเทศบัญญัติปี 2560 จำนวน 3 โครงการ อ่านเพิ่ม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) อ่านเพิ่ม
ประกาศโครงการตามเทศบัญญัติปี 2560 อ่านเพิ่ม
ประกาศโครงการตามเทศบัญญัติปี 2560 อ่านเพิ่ม
ประกาศโครงการตามเทศบัญญัติปี 2560 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ จำนวน 2 โครงการ อ่านเพิ่ม
รายงานงบแสดงฐานะการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านเพิ่ม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถังน้ำใสหมู่ 2 บ้านบ่อแกและโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ 14 บ้านไทรงาม ปี2559 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง สอบราตาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559 อ่านเพิ่ม
แหล่งท่องเที้่ยวเชิงเกษตร อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปี 2559 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลนาหนองไผ่ จำนวน 1 โครงการ ปี 2559 อ่านเพิ่ม
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 อ่านเพิ่ม
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 อ่านเพิ่ม
การกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2559 และกำหนดการเรื่องประชุมสมัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 อ่านเพิ่ม
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2563 อ่านเพิ่ม
แผนผังแสดงขั้นตอนและรายละเอียดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ผู้สูงอายุและคนพิการ) อ่านเพิ่ม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี อ่านเพิ่ม
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านเพิ่ม
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี อ่านเพิ่ม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 อ่านเพิ่ม
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ปี 2559 อ่านเพิ่ม
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2557 อ่านเพิ่ม
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 อ่านเพิ่ม
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 อ่านเพิ่ม
กำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 อ่านเพิ่ม
การกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556 อ่านเพิ่ม

วัน เดือน ปี ชื่อข่าว รายละเอียด
2024-05-02
พฤหัส 2 พฤษภาคม 2567
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างของงบประมาณจ่ายขาดสะสม ประจำปีงบประมาณ2567 จำนวน 5 โครงการ อ่านเพิ่ม
2024-04-05
ศุกร์ 5 เมษายน 2567
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างของงบประมาณจ่ายขาดสะสม ประจำปีงบประมาณ2567 จำนวน 12 โครงการ อ่านเพิ่ม
2023-10-31
อังคาร 31 ตุลาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 (รายเดือน) อ่านเพิ่ม
2023-10-16
จันทร์ 16 ตุลาคม 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 อ่านเพิ่ม
2024-01-11
พฤหัส 11 มกราคม. 2567
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามเทศบัญญัติปีงบประะมาณ 2566 (กันเงิน) จำนวน 4 โครงการ อ่านเพิ่ม
2024-02-01
พฤหัส 1 กุมภาพันธ์. 2567
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามเทศบัญญัติปีงบประะมาณ 2567 จำนวน 4 โครงการ อ่านเพิ่ม
2023-06-07
พุธ 7 มิถุนายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน4ล้อ แบบมีดับเบิ้ลแค๊บ อ่านเพิ่ม
2023-03-13
จันทร์ 13 มีนาคม 2566
ประกาศหาตัวผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกหนองกุลาบ้านโนนตาปัง หมู่ที่11 (ดินแลกน้ำ) อ่านเพิ่ม
2022-10-25
อังคาร 25 ตุลาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านเพิ่ม
2023-01-05
พฤหัส 5 มกราคม. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกกุดเลิงใหญ่ หมู่ที่9 บ้านผักบุ้ง – อาเงย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม
2022-09-16
ศุกร์ 16 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจร บ้านแคน ม.7  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2564 อ่านเพิ่ม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านเพิ่ม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2564 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ2563 จำนวน 7 โครงการ อ่านเพิ่ม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563 อ่านเพิ่ม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563 อ่านเพิ่ม
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563 อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ อ่านเพิ่ม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 โครงการ อ่านเพิ่ม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 โครงการ อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 โครงการ อ่านเพิ่ม
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2560 อ่านเพิ่ม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านเพิ่ม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563 อ่านเพิ่ม
เอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563 อ่านเพิ่ม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างปีงบประมาณ2563 ประจำเดือน อ่านเพิ่ม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ปีงบประมาณ2563 อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านโนนอารัมย์ ปี 2559 อ่านเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2563 อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์ ปี 2559 อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านแคน ปี2559 อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านกระสัง ปี 2559 อ่านเพิ่ม
โครงการวางท่อส่งน้ำ พีวีซี หมู่ 5 (1) บ้านทิพย์นวด ปี 2559 อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านขวาวโค้ง ปี 2559 อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านกระเบื้อง ปี 2559 อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (คุ้มโนนอุสา) ปี 2559 อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านทิพย์นวด ปี 2559 อ่านเพิ่ม
โครงการถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 14 บ้านไทรงาม ปี 2559 อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านโนนตาด ปี 2559 อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ปี 2559 อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.15 บ้านโนนตาด ปี 2559 อ่านเพิ่ม
โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 10 บ้านโนนตาล้าน ปี 2559 อ่านเพิ่ม
โครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง ม.16 บ้านกระเบื้องใต้ ปี 2559 อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. ม. 17 บ้านโนนม่วย (1) ปี 2559 อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. ม. 17 บ้านโนนม่วย ปี 2559 อ่านเพิ่ม
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 อ่านเพิ่ม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แบบ ผด.๒ อ่านเพิ่ม
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 อ่านเพิ่ม
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา คสล. 2 โครงการ และขุดลอกสระน้ำ 1 โครงการ อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.2 บ้านไทรงาม อ่านเพิ่ม
โครงการต่อเติมห้องทำงานสำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่(ต่อ) อ่านเพิ่ม
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ปี 2559 อ่านเพิ่ม
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงทาง ASPHALTIC CONCRETE อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างห้องน้ำในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อ่านเพิ่ม
โครงการต่อเติมห้องทำงานสำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศตะวันตกเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อ่านเพิ่ม
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่จำนวน3โครงการ อ่านเพิ่ม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อ่านเพิ่ม
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 2 โครงการ อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านไทรงาม อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่ที่ 15 บ้านโนนตาด อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาล้าน อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านกระสัง อ่านเพิ่ม
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโนนอารัมย์ อ่านเพิ่ม
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านผักบุ้ง อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทิพย์นวด อ่านเพิ่ม
โครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์ อ่านเพิ่ม
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 16 บ้านกระเบื้องใต้ อ่านเพิ่ม
โครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ 16 บ้านกระเบื้องใต้ อ่านเพิ่ม
โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้านโนนมะเขือ อ่านเพิ่ม
โครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านโนนตาปัง อ่านเพิ่ม
โครงการถมดินที่สาธารณะหนองไฮ หมู่ที่ 1 บ้านดู่หนองไผ่ อ่านเพิ่ม
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7 บ้านแคน อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก อ่านเพิ่ม
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านกระสัง อ่านเพิ่ม
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 17 บ้านโนนม่วย อ่านเพิ่ม
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 16 บ้านกระเบื้องใต้ อ่านเพิ่ม
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาล้าน อ่านเพิ่ม
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 บ้านดู่นาหนองไผ่ อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโนนอารัมย์ อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมว่างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์ อ่านเพิ่ม
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อ่านเพิ่ม
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทยูเอสที ชนิด จืด ตรานมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 12558 อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาล้าน อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์ อ่านเพิ่ม
โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขวางโค้ง อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแคน อ่านเพิ่ม
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 3 โครงการ อ่านเพิ่ม
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 3 โครงการ อ่านเพิ่ม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) บ้านโนนตาด หมู่15 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่านเพิ่ม
พฤษภาคม ปี 2567
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
เดือนปัจจุบัน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นับจาก 31 มกราคม 2566