สำนักปลัด

โครงสร้างบุคลากร

นางสาวปราณีต สุดาปัน

หัวหน้าสำนักปลัด

นายอมร เนื่องมี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกัญญา บุญครอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปราณี พานทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายประจักษ์ คำภูมี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวอรดี ภาคฤทธิ์

นิติกรปฏิบัติการ

นางบานเย็น ผิวทวี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

พ.จ.อ ณรงค์ศักดิ์ เอกนาสิงห์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางเฉลิมศรี บุญครอง

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

นางสาวดวงใจ ยอดพรหม

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวแพรพิไล สร้อยแสง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพัชรา สร้อยแสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวศิริขวัญ โถทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

คนงานทั่วไป(งานเกษตร)

นายสุวิท จันทะโร

คนงานทั่วไป(งานทั่วไป)

นายวิชัย แสนรส

คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์)

นางสาวขวัญฤดี กระแสโท

คนงานทั่วไป

นายประดิษฐ์ คำนึงสุข

คนงานทั่วไป(ยาม)

นายเกษมศักดิ์ วงศ์สุนทร

คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์กู้ชีพ)

นางสาวพรทิพย์ ด้วงทอง

คนงานทั่วไป(งานแผนชุมชน)

นายนภัสกร  บุญครอง

คนงานทั่วไป(งานส่งเสริมสุขภาพ)

นายอุบล สืบเพ็ง

คนงานทั่วไป(ประจำศูนย์สุขภาพชุมชน)

นายสวัสดิ์  ศรีนาค

คนงานทั่วไป(ขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)

นางสาวธารารัตน์ สุทธิโส

คนงานทั่วไป(ธุรการ)

นายสถิต พิมพ์แพน

คนงานทั่วไป

นายภัทรพงษ์ ยอดพรหม

คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)

นายสุริยา วงศ์เมือง

คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)