สำนักปลัด

โครงสร้างบุคลากร

นางสาวปราณีต สุดาปัน

หัวหน้าสำนักปลัด

นายอมร เนื่องมี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกัญญา บุญครอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปราณี พานทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอุทิศ ลานรอบ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวอรดี ภาคฤทธิ์

นิติกรปฏิบัติการ

นางบานเย็น ผิวทวี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประจักษ์ คำภูมี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

พ.จ.อ ณรงค์ศักดิ์ เอกนาสิงห์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางเฉลิมศรี บุญครอง

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

นางสาวดวงใจ ยอดพรหม

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวแพรพิไล สร้อยแสง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพัชรา สร้อยแสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายยุทธพงศ์ อินชู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวศิริขวัญ โถทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์จิต

คนงานทั่วไป(งานเกษตร)

นายสุวิท จันทะโร

คนงานทั่วไป(งานทั่วไป)

นายวิชัย แสนรส

คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์)

นางสาวขวัญฤดี กระแสโท

คนงานทั่วไป

นายประดิษฐ์ คำนึงสุข

คนงานทั่วไป(ยาม)

นายเกษมศักดิ์ วงศ์สุนทร

คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์กู้ชีพ)

นางสาวพรทิพย์ ด้วงทอง

คนงานทั่วไป(งานแผนชุมชน)

นายนภัสกร  บุญครอง

คนงานทั่วไป(งานส่งเสริมสุขภาพ)

นายอุบล สืบเพ็ง

คนงานทั่วไป(ประจำศูนย์สุขภาพชุมชน)

นายสวัสดิ์  ศรีนาค

คนงานทั่วไป(ขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)

นางสาวธารารัตน์ สุทธิโส

คนงานทั่วไป(ธุรการ)

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ว่าง