กองคลัง

โครงสร้างบุคลากร

นางสาวเสาวลักษณ์ พุ่มพวง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสาวลักษณ์ พุ่มพวง

 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจุฑาทิพย์ ยี่สุ่นหอม

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

-ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวมยุรี  ปนชัยภูมิ

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสาวิตรี ทุมทอง

คนงานทั่วไป(งานทั่วไป)

นางสาวพนิดา สุทธิโส

คนงานทั่วไป(งานธุรการ)

นางสาวทวินันท์  บุญสด

คนงานทั่วไป(งานจัดเก็บรายได้)

นางสาวธันยพร   ศรีละออง

คนงานทั่วไป(งานแผนที่ภาษีฯ)

นางสาวปลั่งศรี  เข็มเพชร

คนงานทั่วไป(งานการเงินและบัญชี)