กองการศึกษา

โครงสร้างบุคลากร

นางสาวณัฐชยากรณ์ แพงเจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางธัญจิรา มะลิซ้อน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางธนานันต์ ปานเพ็ชร

ครู คศ.2

ศพด.บ้านไทรงาม

นางสาวสำเนียง เจนไชย

ครู คศ.1

ศพด.บ้านทิพย์นวด

นางอัมรา มะลิงาม

ครู คศ.1

ศพด.บ้านกระเบื้อง

นางสาวกาญจนา แพงเจริญ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านยางบ่อภิรมย์

นางสาวนารีรัตย์ บุญมี

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านไทรงาม

นางสาวสุนิสา สุขแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านไทรงาม

-ว่าง-

ผู้ดูแลเด็ก

 

ศพด.บ้านทิพย์นวด

นางสาวอัมพิกา โถทอง

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านทิพย์นวด

นางสาวมันตรินี  บุญพอก

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเบื้อง

นางสาวละมุด สินสอน

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านกระเบื้อง

นางสาวอักษราภัค สืบเพ็ง

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านกระเบื้อง

นางสำเนียง อินทร์สำราญ

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านกระเบื้อง

นางสาววันวิสา ทรัพย์มาก

ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านกระเบื้อง

นางศิรนาถ แพงเจริญ

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านยางบ่อภิรมย์

นางสาวจินตนา สุระถาวร

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านยางบ่อภิรมย์

นายชุติกานต์ วันทวี

ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านยางบ่อภิรมย์

นายทรงชัย บุญเกิด

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นายชนะชัย มารมย์

คนงานทั่วไป(งานทั่วไป)