กองการศึกษา

โครงสร้างบุคลากร

นางสาวณัฐชยากรณ์ แพงเจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางธัญจิรา มะลิซ้อน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางธนานันต์ ปานเพ็ชร

ครู คศ.2

ศพด.บ้านไทรงาม

นางสาวสำเนียง เจนไชย

ครู คศ.1

ศพด.บ้านทิพย์นวด

นางอัมรา มะลิงาม

ครู คศ.1

ศพด.บ้านกระเบื้อง

นางสาวกาญจนา แพงเจริญ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านยางบ่อภิรมย์

นางสาวนารีรัตย์ บุญมี

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านไทรงาม

นางสาวสุนิสา สุขแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านไทรงาม

นางจิดาภา บุญเลิศ

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านทิพย์นวด

นางสาวอัมพิกา โถทอง

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านทิพย์นวด

นางสาวเขมณัฏฐา มาดี

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเบื้อง

นางสาวละมุด สินสอน

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านกระเบื้อง

นางสาวอักษราภัค สืบเพ็ง

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านกระเบื้อง

นางสำเนียง อินทร์สำราญ

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านกระเบื้อง

นางศิรนาถ แพงเจริญ

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านยางบ่อภิรมย์

นางสาวจินตนา สุระถาวร

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านยางบ่อภิรมย์