ข่าว ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ2563 จำนวน 7 โครงการ