ข่าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) บ้านโนนตาด หมู่15 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์