ข่าว ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามเทศบัญญัติปีงบประะมาณ 2566 (กันเงิน) จำนวน 4 โครงการ