ข่าว ประกาศหาตัวผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกหนองกุลาบ้านโนนตาปัง หมู่ที่11 (ดินแลกน้ำ)