ข่าว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (คุ้มโนนอุสา) ปี 2559