ข่าว โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ปี 2559