เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕