ข่าว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านโนนอารัมย์ ปี 2559