ข่าว โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 16 บ้านกระเบื้องใต้