ข้อมูลทั่วไป

หัวข้อข้อมูล

บริการขั้นพื้นฐาน

 ระบบบริการพื้นฐาน

        ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้

 การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  2,269   หลังคาเรือน

                    (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จำนวน   195  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล

 การประปา

การประปา  เป็นประปาหมู่บ้านเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของหมู่บ้านยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหา  การพิจารณาโครงการต่างๆ  เทศบาลจ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดู่นาหนองไผ่ และของบประมาณที่กรมทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  เทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา    2,269         หลังคาเรือน

(๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ของหมู่บ้าน    4  แห่ง

(๓)  ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย    331-400   ลบ.ม.  ต่อวัน

(๔)  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก

                             แม่น้ำมูล          (   /    )       

สระน้ำหนองใหญ่   (    /   )  (แหล่งน้ำผิวดิน)

                             แหล่งน้ำใต้ดิน        (   -    ) 

โทรศัพท์

(๑)  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่            จำนวน    -    หมายเลข

(๒)  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล                       ร้อยละ  100

(๓)  จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน                   จำนวน      -       ชุมสาย

(๔)  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                         จำนวน     -       แห่ง

(๕)  หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพื้นที่เทศบาล

 

 

ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

                   (๑)  มีไปรษณีย์  จำนวน -  แห่ง 

 เส้นทางคมนาคม

ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้

(๑)  การคมนาคม  การจราจร

              เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

                            ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน  

                                      -  หมายเลข      ๒081  สายท่าตูม – ชุมพลบุรี

                             ๑.๒)  สะพาน    จำนวน   -    สะพาน

                           ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย

                                      -  รถโดยสารประจำทาง   สายจังหวัดกรุงเทพ – อุบลราชธานี

                                                                      สายกรุงเทพ – รัตนบุรี

                                                                      สายสุรินทร์ – สตึก

๑.๔)  ถนน

               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท   จำนวน    2    สาย

          สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน        -     สาย  ระยะทาง  -         กม.

                      ราดยาง        จำนวน      2      สาย  ระยะทาง  6,300  กม.

                                         หินคลุก        จำนวน      -       สาย  ระยะทาง   กม.

               ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  จำนวน   -   สาย

          สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน        -       สาย  ระยะทาง -        กม.

                      ราดยาง        จำนวน      -       สาย  ระยะทาง    -    กม.

                                         ลูกรัง จำนวน      -       สาย  ระยะทาง          -         กม.

               ถนนในความรับผิดชอบของ  อบจ        จำนวน    1      สาย

          สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน        -       สาย  ระยะทาง-         กม.

                      ราดยาง        จำนวน     1       สาย  ระยะทาง 6,400   กม.

                                         ลูกรัง           จำนวน      -       สาย  ระยะทาง  4,000  กม.

ถนนของท้องถิ่น  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่    จำนวน    19          สาย

          สภาพถนน  คอนกรีต    จำนวน      19 สาย  ระยะทาง   34.87   กม.

                       แอสฟัลท์ติก จำนวน     1   สาย  ระยะทาง             กม.

                      ราดยาง        จำนวน    -   สาย  ระยะทาง    --        กม.

                                         ลูกรัง          จำนวน     19 สาย  ระยะทาง    15.44  กม.