ข้อมูลทั่วไป

หัวข้อข้อมูล

สภาพทั่วไป

1. ด้านกายภาพ

1.1ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

1.1.1 ที่ตั้งตำบล

 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  

ระยะห่างจากอำเภอชุมพลบุรี 9 กิโลเมตร

1.1.2 ที่ตั้งของหมู่บ้าน

หมู่ที่  1   บ้านดู่นาหนองไผ่

หมู่ที่  2   บ้านบ่อแก

หมู่ที่  3  บ้านกระเบื้อง

หมู่ที่  4  บ้านขวาวโค้ง

หมู่ที่  5   บ้านทิพย์นวด

หมู่ที่  6   บ้านกระสัง

หมู่ที่  7   บ้านแคน

หมู่ที่  8    บ้านยางบ่อภิรมย์

หมู่ที่  9   บ้านอาเงย

หมู่ที่  10  บ้านโนนตาล้าน

หมู่ที่  11  บ้านโนนตาปัง

หมู่ที่  12  บ้านโนนอารัมย์

หมู่ที่  13  บ้านจันทร์หอม

หมู่ที่  14  บ้านไทรงาม

หมู่ที่  15  บ้านโนนตาด

หมู่ที่  16  บ้านกระเบื้องใต้

หมู่ที่  17  บ้านโนนม่วย

หมู่ที่  18  บ้านโนนมะเขือ

หมู่ที่  19  บ้านโนนสวรรค์

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

 

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  เป็นที่ราบลุ่ม  อยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้  โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่  แม่น้ำมูล  ได้ไหลผ่านทางด้านทิศใต้ของตำบล ซึ่งเป็นแนวเขตระหว่างตำบลนาหนองไผ่กับตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  และทิศเหนือมีลำพลับพลา ไหลผ่าน  ซึ่งเป็นแนวเขตระหว่างตำบลนาหนองไผ่กับตำบลดงครั่งใหญ่ และตำบลทุ่งทอง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา  

๑.๔ ลักษณะของดิน

                   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  9๕% ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

                   มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  70   แห่ง   แหล่งน้ำทุกแห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

                   ลำห้วย           4       แห่ง     สระน้ำ           10      แห่ง

                   หนองน้ำ          30      แห่ง     บ่อน้ำตื้น         5       แห่ง

                   ลำคลอง          4        แห่ง     บ่อบาดาล        3       แห่ง

                   บึง                9        แห่ง     อ่างเก็บน้ำ        3        แห่ง

                   แม่น้ำ             2        แห่ง     ฝาย               -         แห่ง

                   อื่นๆ (ระบุ)       -        แห่ง     เหมือง            -        แห่ง

 

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

          ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ

 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

เป็นเขตการปกครองของอำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองไผ่  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม ๑๑3  ตอนที่ ๙ ง ลงวันที่  30  มกราคม พ.ศ. ๒๕39  เป็นเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ในวันที่  ๒4  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕55  มีพื้นที่ 104  ตารางกิโลเมตร  หรือ  65,000  ไร่  ระยะห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ 69  กิโลเมตร (วัดจากตำบลนาหนองไผ่ – ตำบลในเมือง จังหวัดสุรินทร์ ) 

                   อาณาเขตของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลดงครั่งใหญ่และตำบลทุ่งทอง  อำเภอเกษตรวิสัย  

จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลไพลขลา และตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี

จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลชุมพลบุรี  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์

เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้

เขตที่  1  ประกอบด้วยจำนวน 10 หมู่บ้าน 

หมู่ที่  3  บ้านกระเบื้อง

หมู่ที่  4  บ้านขวาวโค้ง

หมู่ที่  5   บ้านทิพย์นวด

หมู่ที่  10  บ้านโนนตาล้าน

หมู่ที่  12  บ้านโนนอารัมย์

หมู่ที่  13  บ้านจันทร์หอม

หมู่ที่  15  บ้านโนนตาด

หมู่ที่  16  บ้านกระเบื้องใต้

หมู่ที่  17  บ้านโนนม่วย

หมู่ที่  18  บ้านโนนมะเขือ

เขตที่  2  ประกอบด้วยจำนวน 9  หมู่บ้าน 

หมู่ที่  1   บ้านดู่นาหนองไผ่

หมู่ที่  2   บ้านบ่อแก

หมู่ที่  6   บ้านกระสัง

หมู่ที่  7   บ้านแคน

หมู่ที่  8   บ้านยางบ่อภิรมย์

หมู่ที่  9   บ้านอาเงย

หมู่ที่  11  บ้านโนนตาปัง

หมู่ที่  14  บ้านไทรงาม

หมู่ที่  19  บ้านโนนสวรรค์

    ๒.๒ การเลือกตั้ง

                   เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่  ทั้งเขตเทศบาลเป็น 2 เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ ๑    จำนวน 10  หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย 

หน่วยเลือกตั้งที่    หมู่ที่  3  บ้านกระเบื้อง

หน่วยเลือกตั้งที่  2    หมู่ที่  4  บ้านขวาวโค้ง

หน่วยเลือกตั้งที่  3    หมู่ที่  5   บ้านทิพย์นวด

หน่วยเลือกตั้งที่  4    หมู่ที่  10  บ้านโนนตาล้าน

หน่วยเลือกตั้งที่  5    หมู่ที่  12  บ้านโนนอารัมย์

หน่วยเลือกตั้งที่  6    หมู่ที่  13  บ้านจันทร์หอม

หน่วยเลือกตั้งที่  7    หมู่ที่  15  บ้านโนนตาด

หน่วยเลือกตั้งที่    หมู่ที่  16  บ้านกระเบื้องใต้

หน่วยเลือกตั้งที่  9    หมู่ที่  17  บ้านโนนม่วย

หน่วยเลือกตั้งที่  10  หมู่ที่  18  บ้านโนนมะเขือ

เขตเลือกตั้งที่  ๒     จำนวน  9 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบไปด้วย ชุมชน

หน่วยเลือกตั้งที่    หมู่ที่  1   บ้านดู่นาหนองไผ่

หน่วยเลือกตั้งที่  2    หมู่ที่  2   บ้านบ่อแก

หน่วยเลือกตั้งที่  3    หมู่ที่  6   บ้านกระสัง

หน่วยเลือกตั้งที่  4    หมู่ที่  7   บ้านแคน

หน่วยเลือกตั้งที่  5    หมู่ที่  8    บ้านยางบ่อภิรมย์

หน่วยเลือกตั้งที่  6    หมู่ที่  9   บ้านอาเงย

หน่วยเลือกตั้งที่  7    หมู่ที่  11  บ้านโนนตาปัง

หน่วยเลือกตั้งที่    หมู่ที่  14  บ้านไทรงาม

หน่วยเลือกตั้งที่  9    หมู่ที่  19  บ้านโนนสวรรค์พัฒนา

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  28  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64) 

                   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี    7,090     คน

                   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล         3,618     คน

                   จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64)

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  4,838  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  7,090 คน  คิดเป็นร้อยละ  68.23 

                   -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล       2,427 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  3,618  คน  คิดเป็นร้อยละ  67.08

 

 

 

 

3. ประชากร

          3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

(หลัง)

ราษฎร

รวม

(คน)

รายชื่อ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

บ้านดู่นาหนองไผ่         

132

242

226

468

นายสุพล  บุญใส

บ้านบ่อแก                

185

352

313

665

นางมาลินี  จันทร์เหลือง

บ้านกระเบื้อง

198

335

333

668

นางสมร  ภูมิสุข

บ้านขวาวโค้ง

180

352

339

691

นางสำรวย   ระย้าย้อย

บ้านทิพย์นวด

172

323

304

627

นายอุทัย   สุขแก้ว

บ้านกระสัง

168

357

333

690

นายชาติชาย  หมายหวัน

บ้านแคน

97

197

199

396

นายบุญถึง  ด้วงทอง

บ้านยางบ่อภิรมย์

177

329

356

685

นายชยพล  รากแก้ว

บ้านผักบุ้ง-อาเงย

121

247

215

462

นายนัฐวุฒิ จงใจงาม

๑๐

บ้านโนนตาล้าน

91

152

150

302

นางหทัยภัทร  คำนึงสุข

๑๑

บ้านโนนตาปัง

98

206

191

397

นายแผน   สุขแก้ว

๑๒

บ้านโนนอารัมย์

98

201

192

393

นายเชิดศักดิ์  บุญเลิศ

๑๓

บ้านจันทร์หอม

90

154

173

327

นายอิทธิพล จิตรแจ้ง

๑๔

บ้านไทรงาม

96

190

204

394

นายทองสุข  สาลักษณ์

๑๕

บ้านโนนตาด

93

185

194

379

นายศิริวัฒน์  วงศ์คำจันทร์ (กำนัน)

๑๖

บ้านกระเบื้องใต้

192

325

335

663

นายทวิช  ชูวา

๑๗

บ้านโนนม่วย

96

159

161

320

นายสมพร   มาดี

๑๘

บ้านโนนมะเขือ

53

102

104

206

นางนิกร  พานอุ่น

๑๙

บ้านโนนสวรรค์

51

114

87

201

นายบัว  สร้อยแสง

รวม

2,388

4,522

4,412

8,934