ข้อมูลทั่วไป

หัวข้อข้อมูล

สภาพทั่วไป

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

๑.๑.๑ ที่ตั้งตำบล

 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓

ตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  

ระยะห่างจากอำเภอชุมพลบุรี ๙ กิโลเมตร

๑.๑.๒ ที่ตั้งของหมู่บ้าน

หมู่ที่  ๑   บ้านดู่นาหนองไผ่

หมู่ที่  ๒   บ้านบ่อแก

หมู่ที่  ๓  บ้านกระเบื้อง

หมู่ที่  ๔  บ้านขวาวโค้ง

หมู่ที่  ๕   บ้านทิพย์นวด

หมู่ที่  ๖   บ้านกระสัง

หมู่ที่  ๗   บ้านแคน

หมู่ที่  ๘    บ้านยางบ่อภิรมย์

หมู่ที่  ๙   บ้านอาเงย

หมู่ที่  ๑๐  บ้านโนนตาล้าน

หมู่ที่  ๑๑  บ้านโนนตาปัง

หมู่ที่  ๑๒  บ้านโนนอารัมย์

หมู่ที่  ๑๓  บ้านจันทร์หอม

หมู่ที่  ๑๔  บ้านไทรงาม

หมู่ที่  ๑๕  บ้านโนนตาด

หมู่ที่  ๑๖  บ้านกระเบื้องใต้

หมู่ที่  ๑๗  บ้านโนนม่วย

หมู่ที่  ๑๘  บ้านโนนมะเขือ

หมู่ที่  ๑๙  บ้านโนนสวรรค์

 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  เป็นที่ราบลุ่ม  อยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้  โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่  แม่น้ำมูล  ได้ไหลผ่านทางด้านทิศใต้ของตำบล ซึ่งเป็นแนวเขตระหว่างตำบลนาหนองไผ่กับตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  และทิศเหนือมีลำพลับพลา ไหลผ่าน  ซึ่งเป็นแนวเขตระหว่างตำบลนาหนองไผ่กับตำบลดงครั่งใหญ่ และตำบลทุ่งทอง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา  

๑.๔ ลักษณะของดิน

                   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๙๕% ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

                   มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  ๗๐   แห่ง   แหล่งน้ำทุกแห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

                   ลำห้วย  ๔       แห่ง        สระน้ำ   ๑๐    แห่ง

                   หนองน้ำ   ๓๐  แห่ง        บ่อน้ำตื้น   ๕  แห่ง

                   ลำคลอง   ๔    แห่ง        บ่อบาดาล  ๓  แห่ง

                   บึง           ๙    แห่ง       อ่างเก็บน้ำ  ๓   แห่ง

                   แม่น้ำ       ๒     แห่ง       ฝาย         -    แห่ง

                   อื่นๆ (ระบุ)   -    แห่ง       เหมือง       -   แห่ง

 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

          ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

      ๒.๑ เขตการปกครอง

เป็นเขตการปกครองของอำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองไผ่  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม ๑๑๓  ตอนที่ ๙ ง ลงวันที่  ๓๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ในวันที่  ๒๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  มีพื้นที่ ๑๐๔  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๖๕,๐๐๐  ไร่  ระยะห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ ๖๙  กิโลเมตร (วัดจากตำบลนาหนองไผ่ – ตำบลในเมือง จังหวัดสุรินทร์ ) 

                   อาณาเขตของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

ทิศเหนือ    ติดต่อกับตำบลดงครั่งใหญ่และตำบลทุ่งทอง 

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศใต้        ติดต่อกับตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลไพลขลา และตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลชุมพลบุรี  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์

เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้

เขตที่  ๑  ประกอบด้วยจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน 

หมู่ที่  ๓  บ้านกระเบื้อง

หมู่ที่  ๔ บ้านขวาวโค้ง

หมู่ที่  ๕  บ้านทิพย์นวด

หมู่ที่  ๑๐  บ้านโนนตาล้าน

หมู่ที่  ๑๒  บ้านโนนอารัมย์

หมู่ที่  ๑๓  บ้านจันทร์หอม

หมู่ที่  ๑๕  บ้านโนนตาด

หมู่ที่  ๑๖  บ้านกระเบื้องใต้

หมู่ที่  ๑๗  บ้านโนนม่วย

หมู่ที่  ๑๘  บ้านโนนมะเขือ

เขตที่  ๒  ประกอบด้วยจำนวน ๙  หมู่บ้าน 

หมู่ที่  ๑   บ้านดู่นาหนองไผ่

หมู่ที่  ๒   บ้านบ่อแก

หมู่ที่  ๖   บ้านกระสัง

หมู่ที่  ๗   บ้านแคน

หมู่ที่  ๘   บ้านยางบ่อภิรมย์

หมู่ที่  ๙   บ้านอาเงย

หมู่ที่  ๑๑  บ้านโนนตาปัง

หมู่ที่  ๑๔  บ้านไทรงาม

หมู่ที่  ๑๙  บ้านโนนสวรรค์

    ๒.๒ การเลือกตั้ง

                   เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่  ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ ๑    จำนวน ๑๐  หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย 

หน่วยเลือกตั้งที่  ๑    หมู่ที่  ๓  บ้านกระเบื้อง

หน่วยเลือกตั้งที่  ๒    หมู่ที่  ๔  บ้านขวาวโค้ง

หน่วยเลือกตั้งที่  ๓    หมู่ที่  ๕   บ้านทิพย์นวด

หน่วยเลือกตั้งที่  ๔    หมู่ที่  ๑๐  บ้านโนนตาล้าน

หน่วยเลือกตั้งที่  ๕    หมู่ที่  ๑๒  บ้านโนนอารัมย์

หน่วยเลือกตั้งที่  ๖    หมู่ที่  ๑๓  บ้านจันทร์หอม

หน่วยเลือกตั้งที่  ๗    หมู่ที่  ๑๕  บ้านโนนตาด

หน่วยเลือกตั้งที่  ๘    หมู่ที่  ๑๖  บ้านกระเบื้องใต้

หน่วยเลือกตั้งที่  ๙    หมู่ที่  ๑๗  บ้านโนนม่วย

หน่วยเลือกตั้งที่  ๑๐  หมู่ที่  ๑๘  บ้านโนนมะเขือ

เขตเลือกตั้งที่  ๒     จำนวน  ๙ หน่วยเลือกตั้ง ประกอบไปด้วย ชุมชน

หน่วยเลือกตั้งที่  ๑    หมู่ที่  ๑   บ้านดู่นาหนองไผ่

หน่วยเลือกตั้งที่  ๒    หมู่ที่  ๒   บ้านบ่อแก

หน่วยเลือกตั้งที่  ๓    หมู่ที่  ๖   บ้านกระสัง

หน่วยเลือกตั้งที่  ๔    หมู่ที่  ๗   บ้านแคน

หน่วยเลือกตั้งที่  ๕    หมู่ที่  ๘    บ้านยางบ่อภิรมย์

หน่วยเลือกตั้งที่  ๖    หมู่ที่  ๙   บ้านอาเงย

หน่วยเลือกตั้งที่  ๗    หมู่ที่  ๑๑  บ้านโนนตาปัง

หน่วยเลือกตั้งที่  ๘    หมู่ที่  ๑๔  บ้านไทรงาม

หน่วยเลือกตั้งที่  ๙    หมู่ที่  ๑๙  บ้านโนนสวรรค์พัฒนา

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔) 

                   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี    ๗,๐๙๐     คน

                   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   ๓,๖๑๘     คน

                   จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔)

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๔,๘๓๘  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๗,๐๙๐ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๒๓ 

                   -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   ๒,๔๒๗ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๓,๖๑๘  คน           คิดเป็นร้อยละ  ๖๗.๐๘

๓. ประชากร

          ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

(หลัง)

ราษฎร

รวม

(คน)

รายชื่อ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

บ้านดู่นาหนองไผ่         

๑๓๒

๒๔๒

๒๒๖

๔๖๘

นายสุพล  บุญใส

บ้านบ่อแก                

๑๘๕

๓๕๒

๓๑๓

๖๖๕

นางมาลินี  จันทร์เหลือง

บ้านกระเบื้อง

๑๙๘

๓๓๕

๓๓๓

๖๖๘

นางสมร  ภูมิสุข

บ้านขวาวโค้ง

๑๘๐

๓๕๒

๓๓๙

๖๙๑

นางสำรวย   ระย้าย้อย

บ้านทิพย์นวด

๑๗๒

๓๒๓

๓๗๔

ู๖๒๗

นายอุทัย   สุขแก้ว

บ้านกระสัง

๑๖๘

๓๕๗

๓๓๓

๖๙๐

นายชาติชาย  หมายหวัน

บ้านแคน

๙๗

๑๙๗

๑๙๙

๓๙๖

นายชัยชาติ  สังขระ

บ้านยางบ่อภิรมย์

๑๗๗

๓๒๙

๓๕๖

ู๖๘๕

นายชยพล  รากแก้ว

บ้านผักบุ้ง-อาเงย

๑๒๑

๒๔๗

๒๑๕

๔๖๒

นายนัฐวุฒิ จงใจงาม

๑๐

บ้านโนนตาล้าน

๙๑

๑๕๒

๑๕๐

๓๐๒

นางหทัยภัทร  คำนึงสุข

๑๑

บ้านโนนตาปัง

๙๘

๒๐๖

๑๙๑

๓๙๗

นายแผน   สุขแก้ว

๑๒

บ้านโนนอารัมย์

๙๘

๒๐๑

๑๙๒

๓๙๓

นายเชิดศักดิ์  บุญเลิศ

๑๓

บ้านจันทร์หอม

๙๐

๑๕๔

๑๗๓

๓๒๗

นายอิทธิพล จิตรแจ้ง

๑๔

บ้านไทรงาม

๙๖

๑๙๐

๒๐๔

๓๙๔

นายทองสุข  สาลักษณ์

๑๕

บ้านโนนตาด

๙๓

๑๘๕

๑๙๔

๓๗๙

นายศิริวัฒน์  วงศ์คำจันทร์ (กำนัน)

๑๖

บ้านกระเบื้องใต้

๑๙๒

๓๒๕

๓๓๕

๖๖๓

นายทวิช  ชูวา

๑๗

บ้านโนนม่วย

๙๖

๑๕๙

๑๖๑

๓๒๐

นายสมพร   มาดี

๑๘

บ้านโนนมะเขือ

๕๓

๑๐๒

๑๐๔

๒๐๖

นางนิกร  พานอุ่น

๑๙

บ้านโนนสวรรค์

๕๑

๑๑๔

๘๗

๒๐๑

นายบัว  สร้อยแสง

รวม

๒,๓๘๘

๔,๕๒๒

๔,๔๑๒

๘,๙๓๔

 

 

 

 

 

 

แผนที่หน่วยงาน