ข้อมูลทั่วไป

หัวข้อข้อมูล

สภาพทางสังคม

 สภาพทางสังคม

การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน  

                    การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน 

สังกัด

สพฐ.

เทศบาล

ตำบลนาหนองไผ่

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  

    ๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม

           - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

           - จำนวนผู้ดูแลเด็ก

           - จำนวนนักเรียน

     ๑.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางบ่อภิรมย์

           - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

           - จำนวนผู้ดูแลเด็ก

           - จำนวนนักเรียน

     ๑.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเบื้อง

           - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

           - จำนวนผู้ดูแลเด็ก

           - จำนวนนักเรียน

     ๑.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทิพย์นวด

           - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

           - จำนวนผู้ดูแลเด็ก

           - จำนวนนักเรียน

๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล

    ๒.๑  โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่

          ระดับก่อนประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน 

         ระดับประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน

         ระดับมัธยมต้น

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน

๒.๒  โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์

          ระดับก่อนประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน 

          ระดับประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน

         ระดับมัธยมต้น

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน

๒.๓  โรงเรียนบ้านทิพย์นวด

          ระดับก่อนประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน 

          ระดับประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน

           ระดับมัธยมต้น

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน

๒.๔  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง

          ระดับก่อนประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน 

          ระดับประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน

 

 ๒.๕  โรงเรียนบ้านกระสัง

          ระดับก่อนประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน 

          ระดับประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน

๒.๖  โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง

          ระดับก่อนประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน 

          ระดับประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖  แห่ง

 

 

๑  คน

๒  ห้อง

๓๔  คน

 

๖  คน

๖  คน

๑๒๒  คน

 

๗ คน

๓ คน

๗๗ คน

 

 

๒  คน

๒  คน

๒๕  คน

 

๘  คน

๖  คน

๙๓  คน

 

๔  คน

๓  คน

๕๒  คน

 

 

๒  คน

๒  คน

๒๙  คน

 

ู๖  คน

๖  คน

๑๑๖  คน

 

๕  คน

๓  คน

๓๔  คน

 

 

๒  คน

๒  คน

๓๑  คน

 

๖  คน

๖  คน

๑๐๑  คน

 

 

 

๑  คน

๒  คน

๑๒  คน

 

๖  คน

๖  คน

๖๕  คน

 

 

๑  คน

๒  คน

๒๓  คน

 

๖  คน

๖  คน

๘๙  คน

๔ แห่ง

 

๑  คน

๓  คน

๒๗  คน

 

๑  คน

๓  คน

๓๘  คน

 

๑-  คน

๔  คน

๔๓  คน

 

๑  คน

๒  คน

๒๔  คน

 

 

 สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  ( COVID 19) และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 

                   (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข

                             -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จำนวน  ๒   แห่ง    

                                 เตียงคนไข้    จำนวน  -  เตียง

                             -  ศูนย์บริการสาธารณสุข   จำนวน    ๑     แห่ง

                             -  คลินิกเอกชน  จำนวน  -  แห่ง  

 

                   (๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ

๒.๑  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองไผ่

ลำดับที่

โรค

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา

ผู้ป่วย (ราย)

ผู้เสียชีวิต (ราย)

โรคอุจจาระร่วง

๓๗

-

โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ

-

โรคไข้เลือดออก

-

-

โรคปอดบวม

-

โรคตาแดง

-

-

โรคคางทูม

-

-

โรคสงสัยหูดับ

-

-

โรคหนองใน

-

-

โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ

-

-

๑๐

โรคมือเท้าปาก

-

๑๑

โรคอีสุกอีใส

-

-

๑๒

โรคโควิค-๑๙

๗๙

1

๑๓

โรคไข้หวัดใหญ่

-

-

๒.๒  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกระเบื้องเมืองใหม่

ลำดับที่

โรค

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา

ผู้ป่วย (ราย)

ผู้เสียชีวิต (ราย)

โรคอุจจาระร่วง

๓๘

-

โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ

-

-

โรคไข้เลือดออก

-

โรคปอดบวม

-

-

โรคตาแดง

-

โรคคางทูม

-

-

โรคสงสัยหูดับ

-

-

โรคหนองใน

-

-

โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ

-

-

๑๐

โรคมือเท้าปาก

-

๑๑

โรคอีสุกอีใส

-

๑๒

โรคโควิค-๑๙

๑๐๑

-

๑๓

โรคไข้หวัดใหญ่

-

 

 อาชญากรรม

                    เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามี  ๔ ครัวเรือน ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ

แก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้            

ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมพลบุรีได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

ตามที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน  ๗๕๔  คน  ดื่มสุรา ๗๗๑  คน

           การสังคมสังเคราะห์

                    เทศบาลได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง            

 

 

 

แผนที่หน่วยงาน