ข้อมูลทั่วไป

หัวข้อข้อมูล

สภาพทางเศรษฐกิจ

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร         

ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง    ดังนี้

-  อาชีพเกษตรกรรม      ร้อยละ       ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด        

-  อาชีพเลี้ยงสัตว์          ร้อยละ       ๑0 ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

-  อาชีพรับจ้าง            ร้อยละ       16 ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

-  อาชีพค้าขาย            ร้อยละ        4  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

 

๖.๒ การประมง

                   (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)    

๖.๓ การปศุศัตว์

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้

โค       ๔๕๕    ตัว         กระบือ  ๑๒๕   ตัว     สุกร     ๖๐     ตัว

เป็ด     ๕๒๑    ตัว         ไก่        ๑๑๕   ตัว     อื่นๆ     ๘๑๕    ตัว

๖.๔ การบริการ

ร้านอาหาร                 ๔        แห่ง

ร้านเกมส์                   ๓     แห่ง

๖.๕ การท่องเที่ยว

                   ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  เทศกาลงานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิประจำปี

๖.๖ อุตสาหกรรม

-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   20   แห่ง

                   

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ธนาคาร                    -         แห่ง     สถานีบริการน้ำมัน        4        แห่ง

บริษัท                      -         แห่ง     ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  -     แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด          3        แห่ง     ตลาดสด                   -         แห่ง

ร้านค้าต่างๆ               138    แห่ง     โรงฆ่าสัตว์                 1        แห่ง

ซุปเปอร์มาเก็ต             2      แห่ง       โรงเลื่อยไม้                 1        แห่ง

กลุ่มอาชีพ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  5  กลุ่ม

                             ๑. กลุ่มผลิตปุ๋ยอัดเม็ดบ้านบ่อแก

                             ๒. กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านไทรงาม

                             3.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านไทรงาม

                             4.กลุ่มตุ๊กตาไหมพรหมบ้านกระสัง

                             5.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน(โรงสีข้าวบ้านโนนม่วย)

 

๖.๘ แรงงาน

                   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

 

 

แผนที่หน่วยงาน