ข้อมูลทั่วไป

หัวข้อข้อมูล

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

๒.๑ วิสัยทัศน์

 

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

 

 “ตำบลนาหนองไผ่มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง   พร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน   ประชาชน

 มีคุณภาพชีวิตที่ดี   ประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมคงอยู่   เคียงคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

 

แผนที่หน่วยงาน