ข่าว จัดเตรียมถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์