ข่าว โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปรงบประมาณ 2566 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์