ข่าว ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566