สาสน์

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่

สาส์นจากนายก

สวัสดีครับ ท่าน พ่อ แม่ พี่น้องประชาชน ที่เคารพรักทุกท่านครับ

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่โดยตรงจากประชาชนเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และผมได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในเขตพื้นที่ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่นั้นผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสุจริตและพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

บัดนี้เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจฉันทานุมัติให้ผมได้เข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่อีกครั้งหนึ่งผมขอปวารณาตัวว่าจะอุทิศตนอุทิศเวลาเสียสละและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่เป็นที่ตั้งและเพื่อมุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลที่ตั้งไว้โดยจะดำเนินการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ที่ว่า“ ตำบลนาหนองไผ่มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมคงอยู่เคียงคู่การบริหารตามหลักธรรมภิบาล” และสร้างเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยและตามความเหมาะสมของท้องถิ่นตลอดจนความต้องการของพี่น้องประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลโดยมีวิสัยทัศน์: การพัฒนาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ต้องผันน้ำส่งน้ำจากลุ่มแม่น้ำมูลสู่โคกหนองนาสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจใหม่ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไป

และมีนโยบายกำหนดไว้ทั้ง ๖ ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลดังที่จะแถลงให้ท่านทราบดังนี้

๑. ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้เศรษฐกิจฐานรากให้มีรายได้เพิ่มพ้นกับกความยากจน

๒. ต้องเร่งการผันน้ำส่งน้ำกระจายน้ำโคกหนองนาเพื่อพัฒนาอาชีพทางการเกษตรการปศุสัตว์และการประมงตลอดแนว

๓. ส่งเสริมระบบการดูแลสุขภาพอนามัยและสวัสดิการทุกกลุ่มวัยผู้พิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงระบบสาธารณสุขและสวัสดิการโดยเท่าเทียมกัน

๔. ส่งเสริมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดโดยใช้การกีฬาและการนันทนาการคู่ขนานกับการออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรง

๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตอบสนองความต้องการของประชาชนผ่านการบวนการประชาคมอย่างแท้จริง

๖. ส่งเสริมสนับสนุนงานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ดีงามของชุมชน ดั้งเดิม ให้คงอยู่สืบไป

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นจะนจะสามารถพัฒนาตำบลนาหนองไผ่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และกระผมจะตั้งใจบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อุตสาหะ บนพื้นฐานความถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง             ขอบคุณครับ

 

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสมิน  ด้วงทอง

นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่