สาสน์

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่

สาส์นจากปลัด

สวัสดีครับ พ่อแม่ พี่น้อง ประชาชน ชาวเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ที่เคารพรักทุกท่านครับ การพัฒนาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของพีน้องประชาชน ชาวเทศบาลตำบล          นาหนองไผ่ เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม และความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ โดยมีคณะผู้บริหาร เป็นผู้กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และมีข้าราชการ พนักงานเทศบาล เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม จึงจะสามารถพัฒนาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ผ่านทาง เว็บไซด์ หรือ Facebook  ขอบคุณครับ

 

จ่าเอกพิพัฒน์ชัย  ชนะศรี

ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่